Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie budowy ekranów akustycznych i antyolśnieniowych, nasadzeń zieleni izolacyjno – osłonowej oraz ogrodzeń drogi oraz budowy urządzeń wodnych tj. przepustów i rowu drogowego w rejonie drogi serwisowej DS21, budowy by-passa przy przepuście PZ 28i budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do rzeki Żołynianki

OBWIESZCZENIE

z dnia 08.10.2014r.

 

         Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.10.2010r. znak: I.X-7119-1-16/10 (zmienionej decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.09.2012r. znak: I-X.7820.1.11.2012), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 – 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie budowy ekranów akustycznych i antyolśnieniowych, nasadzeń zieleni izolacyjno – osłonowej oraz ogrodzeń drogi oraz budowy urządzeń wodnych tj. przepustów i rowu drogowego w rejonie drogi serwisowej DS21, budowy by-passa przy przepuście PZ 28i budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do rzeki Żołynianki.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.20.2013, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 17.10.2013r. w sprawie zmiany w/w  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

            Organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 08.10.2014r. do dnia 29.10.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 9³º do 14ºº.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×