Obwieszczenie o skompletowaniu dokumentów do udzielenia pozwolenia na przebudowę lotniska użytku publicznego w Mielcu obejmująca budowę budynku administracyjnego z wieżą lotniskową

O B W I E S Z C Z E N I E 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego ( Dz. U. Nr 42 poz. 340 z 2009 r. z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

INFORMUJE

że w ramach postępowania administracyjnego znak: I-IX.7820.1.4.2013 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn. „Przebudowa lotniska użytku publicznego w Mielcu obejmująca budowę budynku administracyjnego z wieżą lotniskową wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu”, zlokalizowanej na działce nr ewid. 16/6 – obręb 3 Przemysłowy, jednostka ewidencyjna Mielec, prowadzonego na wniosek „PZL – MIELEC” CARGO Sp. z o.o.,

            zostały skompletowane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania w/w decyzji.

 

            Z całością akt przedmiotowej sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa  w Tarnobrzeguul. 1 Maja 4, II piętro pok. 210, tel. 15 8224608 i w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia złożyć swoje uwagi i wnioski.