Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 3/2016 znak: I-IX.7820.1.2.2016 z dnia 13.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi woj. Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 20 października 2016 r.

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 11 f ust. 3  i art. 11 c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t. z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu postanowienia

znak: I-IX.7820.1.2.2016 z dnia 11.10.2016 r.

dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 3/2016 znak: I-IX.7820.1.2.2016   z dnia 13.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 27+175 do km 27+532,34 strona lewa, od km 27+533,61 do km 27+787,49 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jamnica”.

           Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu,  ul. 1 Maja 4, VI piętro, pokój 604, w godzinach pracy urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy Grębów.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

            Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 26 października 2016, godz. 16:40, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×