Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowe z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny

OBWIESZCZENIE

z dnia 5.06.2015 r.

           Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 15.10.2014 r. (skorygowany pismami z dnia 17.11.2014 r., 18.03.2015 r. i 15.05.2015 r.) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.2.73.2014

w sprawie wydania pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny od km 99.900 do km 105.450 linii 91” w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500” w ramach projektu POIiŚ Nr 7.1-30 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

Zakres projektowanych robót budowlanych dla szlaku Czarna Tarnowska – Grabiny od km 99.900 do km 105.450:

 1. Przebudowa i budowa odwodnienia powierzchniowego układu torowego odc. od km 103.564 do km 103.587, od km 103.774 do km 103.804 oraz od km 104.507 do km 104.577
 2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w km 103.900
 3. Przebudowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych wraz z budową stacji transformatorowych
 4. Usunięcie kolizji elektroenergetycznych w km 100.000, 103.900, 104.700, 105,400
 5. Usunięcie kolizji wodociągowych w km 103.900, 104.300-104.700, 105.256
 6. Usunięcie kolizji sanitarnej w km 103.900
 7. Zabezpieczenie rurociągu tłocznego w km 105.416
 8. Usunięcie kolizji gazowych w km 103.997, 105.400
 9. Budowa obiektów inżynieryjnych
 10. Przebudowa i budowa układu drogowego wraz z przebudową i budową odwodnienia
 11. Budowa ekranów akustycznych
 12. Przebudowa rowów
 13. Budowa kolektora deszczowego dn 600/dn 800 mm głównego przy wiadukcie kolejowym w km 103+903”,

na działkach nr ewid.:

 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GOLEMKI:
  544, 582, 545/4, 549/1, 549/2, 550/1, 553/1, 554/1, 556/1, 560/3, 561/1, 562/1, 563/1, 564/1, 565/1, 566/1, 573/1, 597/1, 587, 588, 526,
 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GŁOWACZOWA:

722, 905/1, 917/2, 939/1, 940/3, 941/3, 942/22, 942/18, 942/20, 943/1, 961/1, 962/3, 963/1, 965/1, 966/1, 968/1, 969/1, 969/2, 970, 972/1, 974/8, 974/10, 1073/1, 1075/1, 968/2, 940/4, 942/21, 933, 940/2, 971, 

 • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

495/1, 486/1, 487/1, 488/3, 490/1, 496/1, 496/3, 498/1, 499/3, 500/1, 501/3, 502/3, 503/3, 504/5, 505/5, 505/7, 506/1, 513/1, 514/5, 514/3, 516/1, 517/5, 518/6, 577/1, 578/2, 579/1, 579/5, 579/7, 580/6, 620/1, 620/2, 628/9, 628/11, 630/1, 631/3, 632/1, 634/5, 635/5, 636/1, 637/3, 639/1, 640/3, 641/3, 642/3, 643/3, 643/5, 645/7, 646/3, 647/3, 648/3, 649/3, 650/3, 651/3, 652/3, 654/3, 655/3, 656/3, 657/3, 658/2, 660/3, 660/5, 661, 662/1, 728, 496/2, 646/4, 518/7, 517/4, 579/6, 490/2, 487/2, 626/2, 489, 494/2.

           Jednocześnie zawiadamiam, że wydane zostało postanowienie znak: I-X.7840.2.73.2014, z dnia 30.01.2015 r., nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentów złożonych w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji, z którego wywiązał się w wyznaczonym terminie, tj. 20.05.2015 r.

         W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian: