Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce i potoku Kiełkowskim .

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 13.01.2017

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.                        o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 j. t. z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

   że na wniosek z dnia 23.11.2016 r. Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajda, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.3.3.2016

 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji polegającej na budowie lewego wału rzeki Wisłoki      w km wału 0+000 – 4+107 oraz budowie lewego wału potoku Kiełkowskiego w km wału 0+150 – 1+971, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania pn.: „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 – dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”, zlokalizowanej na działkach objętych projektowanym obszarem inwestycji:

 1. Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren:
 • obręb nr 64 Kiełków – jednostka ewidencyjna Gmina Przecław

63/2 (63), 148/1 (148), 149/1 (149), 150/1 (150), 151/1 (151), 152/1 (152), 153/2 (153), 154/4 (154/1), 154/7 (154/2), 155/2 (155), 156/2 (156), 157/2 (157), 158/1 (158), 161/3 (161/1), 161/6 (161/2), 170/2 (170), 174/2 (174), 175/2 (175), 176/5 (176/1), 176/8 (176/2), 176/11 (176/3), 177/2 (177), 178/2 (178), 179/2 (179), 180/2 (180), 215/2 (215), 216/2 (216), 217/2 (217), 218/2 (218), 219/2 (219), 220/2 (220), 221/2 (221), 222/2 (222), 223/2 (223), 224/7 (224/3), 224/8 (224/4), 224/10 (224/5), 225/6 (225/3), 225/8 (225/4), 226/3 (226/1), 226/5 (226/2), 231/3 (231/1), 232/2 (232), 233/2 (233), 246/1 (246), 247/3 (247/1), 247/6 (247/2), 559/2 (559), 561/1 (561), 562/2 (562), 566/2 (566), 567/2 (567), 568/2 (568), 569/2 (569), 570/2 (570), 572/5 (572/2), 572/8 (572/3), 573/2 (573), 574/2 (574), 575/2 (575), 576/2 (576), 577/4 (577/2), 577/7 (577/1), 578/1 (578), 579/1 (579), 580/1 (580), 581/1 (581), 581/2 (581), 583/1 (583), 584/2 (584), 585/2 (585), 586/2 (586), 587/2 (587), 588/4 (588/2), 589/4 (589/2), 590/2 (590), 591/2 (591), 592/2 (592), 593/2 (593), 594/2, (594), 596/2 (596), 603/2 (603), 604/4 (604/2), 605/2 (605), 606/10 (606/4), 607/2 (607), 608/2 (608), 609/4 (609/1), 609/7 (609/2), 610/2 (610), 611/3 (611/1), 611/5 (611/2), 612/3 (612/1), 612/5 (612/1), 612/7 (612/2), 908/1 (908), 1152/1 (1152), 1458/3 (1458/1), 1458/5 (1458/2), 1459/3 (1459/1), 1459/5 (1459/2), 1461/3 (1461/1), 1461/5 (1461/2), 1462/3 (1462/1), 1462/5 (1462/2), 1463/1 (1463), 1464/1 (1464), 1465/1 (1465), 1466/1 (1466), 1468/1 (1468), 1469/1 (1469), 1471/1 (1471), 1472/3 (1472/1), 1472/5 (1472/2), 1473/1 (1473), 1474/1 (1474), 1475/1 (1475), 1476/3 (1476/1), 1476/5 (1476/2), 1477/2 (1477/1), 1478/3 (1478/1), 1478/6 (1478/2), 1480/1 (1480), 1481/1 (1481), 1482/1 (1482), 1483/1 (1483), 1484/1 (1484), 1485/1 (1485), 1488/1 (1488), 1490/1 (1490), 1492/1 (1492), 1493/1 (1493), 1495/1 (1495), 1496/1 (1496), 1499/1 (1499), 1501/6 (1501/1), 1503/4 (1503/3), 1506/4 (1506/3), 1509/6 (1509/4), 1511/5 (1511/1), 1514/4 (1514/1), 1514/6 (1514/2), 1514/7 (1514/2), 1514/8 (1514/2), 1608/3 (1608/2), 1609/1 (1609), 1631/1 (1631), 1632/1 (1632), 1467,

 • obręb nr 39 Goleszów – jednostka ewidencyjna Gmina Mielec

473, 715/2 (715), 716/2 (716), 717/2 (717), 720/2 (720), 721/2 (721), 722/3 (722), 724/2 (724), 725/2 (725), 726/2 (726), 727/2 (727), 728/1 (728), 729/2 (729), 730/2 (730), 731/4 (731/2), 732/2 (732), 733/2 (733), 734/2 (734), 735/2 (735), 736/2 (736), 737/4 (737/1), 738/2 (738), 739/2 (739), 740/2 (740), 744/1, 772/2 (772), 741/2 (741), 742/2 (742), 743/2 (743), 744/4 (744/2), 777/2 (777), 778/2 (778), 779/2 (779), 784/2 (784), 785/2 (785), 786/1 (786), 787/2 (787), 788/1 (788), 789/1 (789), 790/1 (790), 791/1 (791), 792/1 (792), 793/1 (793), 794/1 (794), 795/1 (795), 796/1 (796), 797/2 (797), 803/2 (803),

 • obręb nr 36 Boża Wola – jednostka ewidencyjna Gmina Mielec

118/3, 123/4 (123), 124/2, 124/8 (124/3), 125/4 (125/2), 126/7 (126/1), 127/3 (127/2), 306/1 (306), 307/2 (307), 308/3 (308/1), 308/4 (308/1), 320/2 (320), 345/3, 345/4, 364/2 (364/1), 369/1 (369), 370/1 (370), 371/1 (371), 374/1 (374), 375/2 (375), 378/1 (378), 379/4 (379/1), 384/4, 384/5, 387/4, 387/5, 388/4, 388/5, 391/3, 391/4, 392/3, 392/4, 393/3, 393/4, 394/3, 394/4, 395/3, 395/4, 396/3, 396/4

-Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod realizację inwestycji

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału

 

 1. Nieruchomości lub ich części będące częścią inwestycji, niezbędne do funkcjonowania inwestycji, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania:
 • obręb nr 64 Kiełków – jednostka ewidencyjna Gmina Przecław

173, 248, 250, 553, 1457/1

 • obręb nr 39 Goleszów – jednostka ewidencyjna Gmina Mielec

678, 679

III.  Nieruchomości znajdujące się w projektowanym obszarze inwestycji, poza liniami rozgraniczającymi teren, dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

 • obręb nr 64 Kiełków – jednostka ewidencyjna Gmina Przecław

250, 1476/4 (1476/1), 1478/5 (1478/1), 1461/4 (1461/1), 1459/4 (1459/1), 233/1 (233), 233/3 (233), 232/3 (232), 578/3 (578),

-Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod realizację inwestycji

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału

 

             Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu,  w godzinach 1000 – 1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, tel. 15 8224608, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

            W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie.

            Zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia                    o wszczęciu postępowania :

 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją;
 • w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443  i 774).

       Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

            Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, których części są niezbędne do funkcjonowania inwestycji, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania                     (wymienionych w punkcie II niniejszego zawiadomienia) – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – mogą domagać się ich wykupu przez Skarb Państwa, składając wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu w dniu 13 stycznia 2017 r.

 postanowienia znak: I-IX.7820.3.3.2016

w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.

           Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, tel. 15 8224608    a także w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec oraz w Urzędzie Miejskim w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, w godzinach pracy tych Urzędów.

           W/w postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×