Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na przebudowe lotniska użytku publicznego w Mielcu

O B W I E S Z C Z E N I E 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego ( Dz. U. Nr 42 poz. 340 z 2009 r. z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A,

że na wniosek „PZL – MIELEC” CARGO Sp. z o.o., 39-300 Mielec ul. Wojska Polskiego 3, z dnia 26 sierpnia 2013r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-IX.7820.1.4.2013

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji   w zakresie lotniska użytku publicznego pn. „Przebudowa lotniska użytku publicznego w Mielcu obejmująca budowę budynku administracyjnego z wieżą lotniskową wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu”, zlokalizowanej na działce nr ewid. 16/6 – obręb 3 Przemysłowy, jednostka ewidencyjna Mielec.

                  Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro, pokój 210 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

            Zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 5  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

            Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 5, jest nieważna.