Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi woj. Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w m. Stale

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 13 lipca 2016 r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.) w związku z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t.)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

 

że na wniosek złożony 13 czerwca 2016 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanego przez Pana Piotra Miąso – Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.1.1.2016

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale”, zlokalizowanej na działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 

  • obręb ewidencyjny nr 6 Stale, jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów:

833.

 

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 

  • obręb ewidencyjny nr 6 Stale, jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów:

834 (podlegająca podziałowi na działki: 834/1, 834/2 i 834/3),

843/1 (podlegająca podziałowi na działki: 843/5 i 843/6),

902 (podlegająca podziałowi na działki: 902/1 i 902/2),

905 (podlegająca podziałowi na działki: 905/1 i 905/2).

* wytłuszczoną czcionką zaznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod inwestycję

 

          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu, jest nieważna.

          Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro, pokój nr 210, tel. 15 8224608, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×