Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki na terenie m. Dębica i Kędzierz

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 15.01.2015r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010r. Nr 143 poz. 963 ze zm.)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 30.09.2014r. Marszałka Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.3.2.2014 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: : „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500 – 57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie”, obejmujące:

– budowę prawego wału rzeki Wisłoki na odcinku 1 tj. od km 50+500 do km 52+030,

– rozbudowę istniejącego prawego wału na odcinku 2 tj. od km 54+890 – 55+710 rzeki Wisłoki,

– budowę prawego wału rzeki Wisłoki na odcinku 3 tj. od km 55+850 do km 55+960,

– budowę prawego wału rzeki Wisłoki na odcinku 4 tj. od km 57+150 do km 57+470,

na działkach objętych terenem inwestycji:

I. działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 

 1. działki w całości wchodzące pod inwestycję:
 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica, obręb 1 Dębica

49/5, 49/6, 49/11

 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica, obręb 2 Dębica

10, 23

 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica gmina, obręb 5 Kędzierz

1626/17

 1. działki dzielone pod inwestycję:
 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica, obręb 1 Dębica

24/4 (24/8, 24/9), 49/2 (49/13, 49/14, 49/15, 49/16), 49/3 (49/17, 49/18), 49/8 (49/19, 49/20), 49/12 (49/21, 49/22, 49/23), 54/14 (54/15, 54/16), 158/1 (158/5, 158/6), 26 (26/1, 26/2), 10/3 (10/4, 10/5, 10/6), 9/2 (9/3, 9/4), 25/9 (25/11, 25/12), 2/2 (2/3, 2/4, 2/5)

 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica, obręb 2 Dębica

2 (2/1, 2/2, 2/3), 4 (4/1, 4/2, 4/3), 3 (3/1, 3/2, 3/3), 5 (5/1, 5/2, 5/3), 6/1 (6/3, 6/4, 6/5), 7/1 (7/3, 7/4, 7/5), 9 (9/1, 9/2), 21/5 (21/7, 21/8, 21/9), 21/6 (21/10, 21/11), 22/1 (22/7, 22/8, 22/9), 22/2 (22/10, 22/11, 22/12), 22/3 (22/13, 22/14, 22/15)

 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica gmina, obręb 5 Kędzierz

920 (920/1, 920/2), 1065/7 (1065/15, 1065/16, 1065/17), 1625/2 (1625/8, 1625/9, 1625/10), 1625/7 (1625/11, 1625/12, 1625/13), 1626/23 (1626/27, 1626/28, 1626/29), 1626/24 (1626/30, 1626/31), 1627/3 (1627/10, 1627/11), 1627/4 (1627/12, 1627/13, 1627/14, 1627/15, 1627/16), 1626/20 (1626/32, 1626/33, 1626/34, 1626/35, 1626/36)

(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką oznaczono działki pod inwestycję) 

II.  działki położone w liniach rozgraniczających, z którymi nie wiąże się skutek przejęcia własności (roboty realizowane na podstawie prawa do dysponowania terenem)

 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica, obręb 2 Dębica

19

 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica gmina, obręb 5 Kędzierz

1625/1, 1626/19, 1626/22 

     III. działki położone w granicy terenu niezbędnego dla wykonania obiektów
              budowlanych
( w związku z koniecznością dokonania przebudowy istniejących sieci
              uzbrojenia terenu)

 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica, obręb 1 Dębica

25/8, 49/16 (49/2), 10/6 (10/3), 2/5 (2/2), 9/4 (9/2),

 • powiat dębicki, jedn. ewid. Dębica, obręb 2 Dębica

21/10 (21/6), 21/3, 7/3 (7/1), 7/2, 6/2, 6/3 i 6/5 (6/1), 5/3 (5), 3/3 (3), 4/3 (4).

 (wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnymi, w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) 

Jednocześnie zawiadamiam, że w związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydane zostało przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie z dnia 05.11.2014r. znak: I-X.7820.3.2.2014 (zmienione postanowieniem z dnia 08.12.2014r. znak: I-X.7820.3.2.2014), zobowiązujące inwestora do uzupełnienia dokumentów (projektu budowlanego). Wszystkie dokumenty w przedmiotowej sprawie zostały skompletowane.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10°° – 14°° w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie i w/w postanowienia. 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010r. – o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dniem zawiadomienia o wszczęciu  postępowania :

1) nieruchomości stanowiące własność  Skarbu  Państwa  lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami,

2)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na

      realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją,

3)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na

      realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pózn. zm.).

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×