Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na rozbudowę drogi woj. Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi woj. Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą pow. nr 1295R (ul. Rzeszowska)

OBWIESZCZENIE

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

         Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, z dnia 18.04.2016 r. złożony do tut. Urzędu w dniu 31-05-2016 r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: IX.7820.1.6.2016

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) w km 61+753,77 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica” na działkach:

I. położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji

(działki w całości wchodzące pod inwestycję)

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

940, 478/6, 478/8

II.Działki dzielone pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Wytłuszczoną czcionką wskazano działki, na których realizowane będą prace)

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

478/5 (478/13, 478/14), 478/7 (478/15, 478/16)

 

III. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Wytłuszczoną czcionką wskazano działki, na których realizowane będą prace)

 

  1. obejmujące przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu:

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

478/5 (478/13, 478/14), 478/7 (478/15, 478/16), 481/7, 481/8

  1. obejmujące przejście przez tereny wód płynących:

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

479

  1. roboty realizowane na podstawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

481/5

 

            Jednocześnie zawiadamiam, że w związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydane zostało przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: IX.7820.1.6.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., zobowiązujące inwestora do uzupełnienia dokumentów (projektu budowlanego). Wszystkie dokumenty zostały skompletowane.

           Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1030 – 1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349 A i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×