Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: Rozbudowa lewego wału Wisłoki oraz Potoku Kiełkowskiego na terenie gm. Mielec

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143 poz. 963)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 17.04.2013 r. Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.3.2.2013

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.:„Rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+655 (poniżej ujścia Potoku Kiełkowskiego), budowa lewego wału Wisłoki w km 6+655 – 6+737 (poniżej ujścia Potoku Kiełkowskiego), lewego wału cofkowego w km 0+000 – 0+150 wzdłuż Potoku Kiełkowskiego wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz obiektami towarzyszącymi” w ramach zadania pn:„Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+737 oraz w km 0+000 – 0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na Potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 

  • obręb ewidencyjny nr 40 Książnice– gmina Mielec

   785/5, 1127/1(1127), 28/17(28/13), 17/15 (17/11), 17/17 (17/9), 10/6 (10/4), 785/8 (785/6), 785/9 (785/4), 785/11 (785/4), 785/13 (785/3), 795/10 (795/1), 795/8 (795/3), 1134/2 (1134), 1133, 795/9 (795/1), 795/7 (795/3), 795/12 (795/3);

  • obręb ewidencyjny nr 36 Boża Wola– gmina Mielec

   6, 7, 8, 93, 101, 104, 105, 3/2 (3), 5/10 (5/3), 5/9 (5/3), 5/7 (5/1), 5/5 (5/2), 5/4 (5/2), 9/1 (9), 10/1 (10), 11/1 (11), 12/1 (12), 13/1 (13), 14/1 (14), 15/1 (15), 16/1 (16), 17/1 (17), 199/1 (199), 198/1 (198), 18/1 (18), 19/1 (19), 20/1 (20), 21/1 (21), 22/1 (22), 23/1 (23), 24/1 (24), 25/1 (25), 26/2 (26/1), 29/1 (29), 30/1 (30), 31/1 (31), 32/1 (32), 33/1 (33), 34/1 (34), 35/1 (35), 36/1 (36), 37/1 (37), 38/1 (38), 39/1 (39), 40/1 (40), 41/1 (41) 42/1 (42), 43/1 (43), 44/1 (44), 45/1 (45), 46/1 (46), 47/1 (47), 48/1 (48), 49/1 (49), 50/1 (50), 51/3 (51/1), 51/5 (51/2), 52/1 (52), 53/1 (53), 54/1 (54), 55/1 (55), 56/1 (56), 57/1 (57), 58/1 (58), 59/1 (59), 60/1 (60), 61/1 (61), 62/1 (62), 63/1 (63), 64/1 (64), 65/1 (65), 66/2 (66), 67/2 (67), 68/2 (68), 69/2 (69), 70/2 (70), 71/2 (71), 72/2 (72), 73/2 (73), 74/2 (74), 75/2 (75), 75/4 (75), 76/2 (76), 76/4 (76), 77/2 (77), 77/4 (77), 78/2 (78), 79/2 (79), 80/2 (80), 81/2 (81), 82/2 (82), 84/1 (84), 85/2 (85), 86/2 (86), 87/1 (87), 88/1 (88), 89/2 (89), 90/2 (90), 91/1 (91), 92/1 (92), 94/2 (94), 95/2 (95), 96/1 (96), 97/1 (97), 98/2 (98), 99/2 (99), 100/1 (100), 143/1 (143), 138/1 (138), 137/1 (137), 136/1 (136), 102/2 (102), 103/2 (103), 106/1 (106), 108/1 (108), 109/1 (109), 110/1 (110), 132/1 (132), 131/1 (131), 130/1 (130), 129/1 (129), 128/1 (128), 111/1 (111), 112/1 (112), 113/1 (113), 114/1 (114), 115/3 (115/1), 127/1 (127), 126/3 (126/2), 125/1 (125), 124/1 (124), 124/2 (124), 118/2 (118), 118/3 (118), 119/2 (119), 119/3 (119), 120/2 (120), 120/3 (120), 121/1 (121), 206/1 (206), 2, 5/11 (5/3), 75/1 (75), 76/1 (76), 77/1 (77), 79/1 (79).

Pogrubioną czcionką oznaczono działki powstałe w wyniku podziału.

– W nawiasie wskazano numery działek przed podziałem.

– Podkreślono działki stanowiące teren wód płynących.

– Kursywą oznaczono działki do czasowego zajęcia (pod budowę tymczasowych wałów opaskowych).

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro pok.210, tel. 15 8224608 w godzinach 800 – 1400, do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

 

            Ponadto informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania :

1)     nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2)      w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją;

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

3)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego.

Historia zmian:

  • 10 czerwca 2013, godz. 09:13, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×