Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla budowy lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w m.: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gm. Żyraków wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 27.08.2014r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010r. Nr 143 poz. 963 ze zm.)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

 

że na wniosek z dnia 08.04.2014r. Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.3.1.2014 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 55+150 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie”, w ramach zadania pn.: „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, woj. podkarpackie – etap II”, na działkach objętych terenem inwestycji:

 

I. działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

  • obręb nr 12 Zawierzbie – gmina Żyraków:

 

754/12 (754/21, 754/22), 754/14 (754/23, 754/24), 754/8 (754/17, 754/18, 754/19, 754/20), 760/7 (760/9, 760/10, 760/11), 761/7 (761/8, 761/9), 764/11 (764/20, 764/21), 764/9 (764/16, 764/17), 764/7 (764/14, 764/15), 764/10 (764/18, 764/19), 764/1 (764/12, 764/13), 766/4 (766/5, 766/6, 766/7), 768/3 (768/4, 768/5, 768/6), 769 (769/1, 769/2, 769/3), 770/3 (770/4, 770/5, 770/6), 771/2 (771/3, 771/4), 772/2 (772/3, 772/4)

 

 

II. działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie powodujących podziału nieruchomości:

  • obręb nr 12 Zawierzbie

754/11, 754/13, 765*,

  • obręb nr 7 Straszęcin:

 

743*,

(wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte obszarem inwestycji, dodatkowo podkreślono działkę powstałą w wyniku podziału przeznaczoną pod inwestycję oraz wskaźnikiem * oznaczono działkę częściowo objętą inwestycją)

 

II. działki będące częścią inwestycji, niezbędne do jej funkcjonowania, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania (położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji):

 

  • obręb nr 12 Zawierzbie:

 

754/3,

754/12 (754/21, 754/22), 754/8 (754/17, 754/18, 754/19, 754/20),  760/7 (760/9, 760/10, 760/11),  761/7 (761/8, 761/9)

(wytłuszczoną czcionką wskazano działki objęte obszarem inwestycji)

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydane zostało przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie z dnia 05.06.2014r. znak: I-X.7820.3.1.2014 (zmienione postanowieniem z dnia 07.07.2014r. znak: I-X.7820.3.1.2014), zobowiązujące inwestora do uzupełnienia dokumentów (projektu budowlanego). Wszystkie dokumenty w przedmiotowej sprawie zostały skompletowane.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10°° – 14°° w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie i w/w postanowienia.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010r. – o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania :

1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu  Państwa  lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami,

2)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na

      realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją,

3)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na

      realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pózn. zm.).

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×