Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.:Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 17.05.2013 r. Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.3.4.2013 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.:„ Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487 – 4+319, na długości 1,832 km wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie, w miejscowości Ziempniów (województwo podkarpackie) i Słupiec (województwo małopolskie), w ramach zadania pn: „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487 – 4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.:

I.    Nieruchomości lub ich części  niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren:

  • obręb ewidencyjny 28 Ziempniów – gmina Czermin, powiat mielecki, województwo podkarpackie

   1728, 1730, 1731/2 (1731), 1568/2 (1568), 806/5 (806/3), 807/10 (807/7), 807/12 (807/8), 846/7 (846/5), 809/4 (809/2), 810/4 (810/2), 811/5 (811/3), 812/5 (812/3), 813/5 (813/3), 814/5 (814/3), 815/5 (815/3), 816/5 (816/3), 817/5 (817/3), 818/5 (818/3), 819/5 (819/3), 820/5 (820/3), 821/5 (821/3), 824/9 (824/7), 826/5 (826/3), 827/5 (827/3), 830/5 (830/3), 831/5 (831/3), 832/5 (832/3), 833/5 (833/3), 834/5 (834/3), 835/5 (835/3), 836/5 (836/3), 837/5 (837/3), 838/5 (838/3), 839/5 (839/3); 

  • obręb ewidencyjny 13 Słupiec – gmina Szczucin, powiat dąbrowski, województwo małopolskie

         900/5, 900/7, 900/14 (900/6), 891/17 (891/15), 892/3 (892/2), 900/16 (900/9), 893/4 (893/3), 894/4 (894/3), 895/4 (895/3), 896/4 (896/3), 897/4 (897/3), 898/4 (898/3).

II. Nieruchomości, których części są niezbędne do funkcjonowania inwestycji i wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania

  • obręb ewidencyjny 28 Ziempniów – gmina Czermin, powiat mielecki, województwo podkarpackie

         756, 1731/1 (1731).

– Pogrubioną czcionką oznaczono działki powstałe w wyniku podziału.

-W nawiasie wskazano numer działki przed podziałem. 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro pok. 210, tel. 15 8224608 w godzinach 800 – 1400, do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

            Ponadto informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania :

1)     nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2)      w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją;

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

      3)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

            Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, których części są niezbędne do funkcjonowania inwestycji (wymienione w punkcie II niniejszego zawiadomienia) – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – mogą domagać się ich wykupu przez Skarb Państwa, składając wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego.

Historia zmian:

  • 11 czerwca 2013, godz. 09:57, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×