Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.:San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San, na terenie gm. Zaleszany”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 03.04.2013 r. Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-IX.7820.3.1.2013 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.:„San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438 – 9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 

I.    Nieruchomości lub ich części  niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren:

  • obręb ewidencyjny Skowierzyn – gmina Zaleszany

   16, 1513/2, 1533, 1558, 1565, 1572, 1573, 1597, 19/1, 1584, 112, 10/1(10), 11/1(11), 12/1 (12), 13/1 (13), 14/1 (14), 15/1 (15), 8/2 (8), 9/1 (9), 9/2 (9), 1496/1 (1496), 1497/1 (1497), 1498/1 (1498), 1499/1 (1499), 1500/3 (1500/1), 1500/5 (1500/2), 1501/1 (1501), 1502/1 (1502), 1503/1 (1503), 1504/1 (1504), 1505/1 (1505), 1506/3 (1506/2), 1507/3 (1507/2), 1508/3 (1508/1), 1508/5 (1508/2), 1510/3 (1510/2), 1511/3 (1511/2), 1512/3 (1512/2), 1514/3 (1514/2), 1516/3 (1516/2), 1517/3 (1517/2), 1518/3 (1518/2), 1519/3 (1519/2), 1520/3 (1520/2), 1521/3 (1521/2), 1522/3 (1522/2), 1531/1 (1531), 1524/1 (1524), 1527/1 (1527), 1528/1 (1528), 1532/1 (1532), 1534/1 (1534), 1537/1 (1537), 1538/1 (1538), 1541/1 (1541), 1544/1 (1544), 1545/1 (1545), 1561/1 (1561), 1561/2 (1561), 1561/3 (1561), 1567/1 (1567), 1567/2 (1567) 1559/1 (1559), 1560/1 (1560), 1564/1 (1564), 1568/1 (1568), 1569/1 (1569), 1574/1 (1574), 1575/1 (1575), 1576/1 (1576), 1577/3 (1577/1), 1577/5 (1577/2), 1582/1 (1582), 1590/1 (1590), 1592/1 (1592), 1596/1 (1596), 1632/5 (1632/2), 1632/3 (1632/1), 1634/3 (1634/1), 1633/3 (1633/1), 1634/5 (1634/2), 1647/7 (1647/2), 1646/3 (1646/2), 1645/5 (1645/3), 1637/3 (1637/1), 1635/1 (1635), 1636/1 (1636), 1470/2 (1470/1), 1492/1 (1492), 1493/1 (1493), 1494/1 (1494), 1255/1 (1255), 1254/1 (1254), 1251/1 (1251), 1250/1 (1250), 1249/1 (1249), 1248/1 (1248), 1247/1 (1247), 1228/7 (1228/4), 1228/5 (1228/3), 1227/6 (1227/4), 1226/2 (1226/1), 1225/2 (1225/1), 1211/1 (1211), 1195/1 (1195), 1194/1 (1194), 1191/1 (1191), 1188/1 (1188), 1187/1 (1187), 1182/1 (1182), 1178/1 (1178), 1177/3 (1177/2), 1176/1 (1176), 1175/1 (1175), 1173/1 (1173), 1172/1 (1172), 1171/1 (1171), 1169/1 (1169), 1064/1 (1064), 165/1 (165), 164/1 (164), 163/1 (163), 162/1 (162), 161/1 (161), 149/1 (149), 148/1 (148), 147/1 (147), 117/1 (117), 116/1 (116), 115/1 (115), 114/1 (114), 113/1 (113), 132/1 (132), 109/1 (109), 110/1 (110), 111/1 (111), 80/1 (80), 17/1 (17), 18/11 (18/6), 18/9 (18/1), 19/3 (19/2), 20/1 (20), 21/1 (21);

  • obręb ewidencyjny Dzierdziówka – gmina Zaleszany

         950, 87/3, 128/4, 979, 87/1, 8/1 (8), 9/1 (9), 12/1 (12), 13/1 (13), 16/3 (16/1), 17/1 (17), 969/1 (969), 966/1 (966), 965/1 (965), 962/1 (962), 961/1 (961), 954/1 (954), 29/3 (29/2), 33/1 (33), 36/1 (36), 37/1 (37), 40/5 (40/3), 41/5 (41/3), 44/7 (44/5), 45/7 (45/5), 48/7 (48/5), 49/8 (49/6), 49/10 (49/3), 52/6 (52/3), 128/7 (128/3), 128/5 (128/1), 129/4 (129/1), 88/4 (88/1).

– Pogrubioną czcionką oznaczono działki powstałe w wyniku podziału.

-W nawiasie wskazano numer działki przed podziałem.

 

II.  Nieruchomości, których części są niezbędne do funkcjonowania inwestycji i wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania

  • obręb ewidencyjny Skowierzyn – gmina Zaleszany

   1633/2, 990/1, 1584;

  • obręb ewidencyjny Dzierdziówka – gmina Zaleszany

         979.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro pok.210, tel. 15 8224608 w godzinach 800 – 1400 , do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

 

            Ponadto informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania :

1)     nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2)      w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją;

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

3)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

            Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, których części są niezbędne do funkcjonowania inwestycji ( wymienione w punkcie II niniejszego zawiadomienia) – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – mogą domagać się ich wykupu przez Skarb Państwa, składając wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

          W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego.

Historia zmian:

  • 11 czerwca 2013, godz. 12:14, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×