Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rozbudowie prawego wału rz. Wisły i lewego wału rz. Łęg oraz o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 14.07.2017r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 966 ze zm.)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

 

że na wniosek z dnia 31.05.2017r. (uzupełniony w dniu 23.06.2017r.), Marszałka Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajda, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.1.4.2017, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 273+783 – 271+806 na odcinku wału 0+000 – 1+865 oraz rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 0+770 – 0+900 na odcinku wału 0+000 – 0+112 (Sekcja III) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach zadania pn.: „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” Sekcja III – prawy wał rzeki Wisły w km 273+783 – 271+806 na odcinku 0+000 – 1+865, Gmina Gorzyce, – lewy wał rzeki Łęg w km 0+770 – 0+900 rzeki Łęg na odcinku 0+000 – 0+112, Gmina Gorzyce”

na działkach objętych projektowanym obszarem inwestycji:

 

powiat tarnobrzeski

jedn. ewid. Gorzyce

 

Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

1. działki w całości wchodzące pod inwestycję:

Obręb 0002 Gorzyce

15/2, 19/2, 16/2, 17/2, 18/2, 21/1, 341/1, 342/1, 343/1

 

Obręb 0007 Zalesie Gorzyckie

97/2, 115/1, 118/1, 119/1, 97/3, 103/1, 104/3, 104/5, 105/1, 106/1, 108/1, 109/1, 113/1, 114/1, 123/1, 124/1, 128/1, 134/1, 135/1, 139/1, 140/1, 143/1, 144/1, 147/1, 28, 150, 151

 

2. działki dzielone pod inwestycję:

Obręb 0002 Gorzyce

14 (14/1, 14/2), 15/1 (15/3, 15/4), 16/1 (16/3, 16/4), 17/1 (17/3, 17/4), 18/1 (18/3, 18/4), 19/1 (19/3, 19/4), 20 (20/1, 20/2), 21/2 (21/3, 21/4), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 341/2 (341/3, 341/4), 342/2 (342/3, 342/4), 343/2 (343/3, 343/4), 344/4 (344/9, 344/10), 22 (22/1, 22/2), 344/1 (344/5, 344/6), 344/3 (344/7, 344/8),

 

Obręb 0007 Zalesie Gorzyckie

1 (1/2, 1/1), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 12 (12/2, 12/1), 29 (29/1, 29/2, 29/3), 96 (96/2, 96/1), 97/4 (97/6, 97/5), 98/1 (98/4, 98/5), 98/2 (98/6, 98/7), 98/3 (98/8,  98/9), 99/1 (99/4, 99/5), 99/2 (99/6, 99/7), 99/3 (99/8, 99/9), 100/4 (100/5, 100/6), 100/2 (100/7, 100/8), 103/2 (103/4, 103/3), 104/4 (104/8,104/7), 104/6 (104/10, 104/9), 105/2 (105/4, 105/3), 106/2 (106/4, 106/3), 107 (107/2, 107/1), 108/2 (108/4, 108/3), 109/2 (109/4, 109/3), 113/2 (113/4, 113/3), 114/2 (114/4, 114/3), 115/2 (115/4, 115/3), 118/2 (118/4, 118/3), 119/2 (119/4, 119/3), 123/2 (123/4, 123/3), 124/2 (124/4, 124/3), 128/2 (128/4, 128/3), 129 (129/2, 129/1), 132 (132/2, 132/1), 133 (133/2, 133/1), 134/2 (134/4, 134/3), 135/2 (135/4, 135/3), 139/2 (139/4, 139/3), 140/2 (140/4, 140/3), 143/2 (143/4, 143/3), 144/2 (144/4, 144/3), 147/2 (147/4, 147/3), 148 (148/1, 148/2), 152/1 (152/3, 152/4), 152/2 (152/5, 152/6), 153 (153/1, 153/2), 155 (155/1, 155/2), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1,160/2), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 171 (171/1, 171/2), 172 (172/1, 172/2), 173/2 (173/3, 173/4), 173/1 (173/5, 173/6), 174 (174/1, 174/2), 175 (175/1, 175/2), 176 (176/1, 176/2), 180 (180/1, 180/2), 184 (184/1, 184/2), 188 (188/1, 188/2), 189 (189/1, 189/2), 190 (190/1, 190/2), 194 (194/1, 194/2), 195 (195/1, 195/2), 196 (196/1, 196/2).

(w nawiasie wskazano numery działek powstałe w wyniku projektu podziału, wytłuszczoną czcionką  oznaczono numer działki przeznaczonej pod realizację inwestycji)

 

       Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8°° – 14°° w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pokój 566 i w siedzibie Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, VI piętro, pokój 604, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

          W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

           Zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010r., o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dniem zawiadomienia o wszczęciu  postępowania :

1)  nieruchomości stanowiące własność  Skarbu  Państwa  lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami,

2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją,

3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199, 443 i 774).

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

 

Jednocześnie

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu w dniu 10 lipca 2017r.

postanowienia znak:  I-X.7820.1.4.2017

w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym.

 

       Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pokój 566 oraz w siedzibie Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, VI piętro, pokój 604, a także w Urzędzie Gminy Gorzyce, Gorzyce, ul. Sandomierska 75, w godzinach pracy tych Urzędów.

       W/w postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×