Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla działek w Olszanicy i Stefkowa na terenie Gm. Olszanica

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 20.02.2015 r.

o wszczęciu postępowania

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 11 lutego 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

znak: I-IV.747.3.7.2015 

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: 

„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, dla części obejmującej działki nr ewid.: 301, 871 obręb 1 Olszanica, 851, 525/2 obręb 5 Stefkowa, na terenie gminy Olszanica, 117 obręb 32 Ustjanowa Dolna, na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne” 

        W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.