Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 575, 431/2, 429, 211, 160, 144, 61/6, 56, 817 obr. 0002 Lubatowa, na terenie gminy Iwonicz Zdrój, 351, 85 obr. 0015 Równe, na terenie miasta i gminy Dukla, 1015/2, 1257 obr. 0008 Wrocanka, na terenie gminy Miejsce Piastowe

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 13.11.2015 r.

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że na wniosek złożony w dniu 30 października 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-IV.747.3.25.2015

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 575, 431/2, 429, 211, 160, 144, 61/6, 56, 817 obręb 0002 Lubatowa, na terenie gminy Iwonicz Zdrój, 351, 85 obręb 0015 Równe, na terenie miasta i gminy Dukla, 1015/2, 1257 obręb 0008 Wrocanka, na terenie gminy Miejsce Piastowe, polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej realizowanej kanalizacją kablową w relacji 62: PO Lubatowa – WD Iwonicz Zdrój, będącej częścią projektu: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”

 

      W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×