Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów–Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 7+000 – 7+215 w m. Tyczyn strona lewa i w km 7+215 – km 8+722 strona lewa w m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

OBWIESZCZENIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, z dnia 06.09.2017 r. (złożony do tut. urzędu w dniu 08.09.2017 r.),

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-VI.7820.1.33.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów–Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 7+000 – 7+215 w m. Tyczyn strona lewa i w km 7+215 – km 8+722 strona lewa w m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

I. Działki w całości wchodzące pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

Powiat rzeszowski

Jednostka ewidencyjna 181614_5 Tyczyn Obszar wiejski

Obręb ewidencyjny 0005 Kielnarowa

1257/8, 1254/1, 2060, 2061, 1250/9;

II. Działki w części wchodzące pod inwestycję

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

(w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)

Powiat rzeszowski

Jednostka ewidencyjna 181614_4 Tyczyn Miasto

Obręb ewidencyjny 0001 Tyczyn

3697;

Powiat rzeszowski

Jednostka ewidencyjna 181614_5 Tyczyn obszar wiejski

Obręb ewidencyjny 0005 Kielnarowa

1250/4, 1257/10 (1257/16, 1257/17); 1257/11 (1257/14, 1257/15), 1256 (1256/1, 1256/2); 1254/2 (1254/3, 1254/4);

III. Działki stanowiące tereny wód płynących

Powiat rzeszowski

Jednostka ewidencyjna 181614_5 Tyczyn Obszar wiejski

Obręb ewidencyjny 0005 Kielnarowa

1300, 1309.

Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 08.11.2017 r., znak: I-VI.7820.1.33.2017, na inwestora nałożono obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, z którego wywiązał się w wyznaczonym terminie. Wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji w powyższej sprawie zostały skompletowane.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1030 – 1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,  III piętro, pokój 349A  i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.