Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę Elektryfikacji linii kolejowej nr 71 relacji Ocice-Rzeszów (budowa słupów trakcyjnych i rozwieszenie sieci trakcyjnej)

OBWIESZCZENIE

z dnia 25.08.2017 r. 

            Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405

WOJEWODA PODKARPACKI

 informuje,

że na wniosek z dnia 27.06.2014 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, 31-157 Kraków Plac Matejki 12 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 relacji Ocice-Rzeszów (budowa słupów trakcyjnych i rozwieszenie sieci trakcyjnej), obejmującej 72.43 km linii kolejowych nr 25 Łódź Kaliska-Dębica km 256,500-257,700; nr 71 Ocice-Rzeszów km 0,000-67,600; nr 91 Kraków Główny Osobowy-Medyka km 154,800-158,430”.

       W terminie 14 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ( V piętro, pokój nr 506) od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

            Ponadto na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, 31-157 Kraków Plac Matejki 12 przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.

     Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak I-X.7840.2.46.2014, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 27.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

       Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

          Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

             Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 25.08.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, (V p., pokój nr 506), od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

       Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

        Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×