Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: Trześniówka V – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki na terenie os. Sobów i Wielowieś m. Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 13 lutego 2017 r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 966 z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 17.01.2017 r., uzupełniony w dniu 01.02.2017 r.,

Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajda, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.3.1.2017

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Trześniówka V – rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki w km 3+646 – 7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”, zlokalizowanej na działkach objętych projektowanym obszarem inwestycji:

I. Nieruchomości lub ich części będące częścią inwestycji niezbędne do jej realizacji, położone w liniach rozgraniczających teren:

 • obręb nr 5 Trześń – jednostka ewidencyjna Gmina Gorzyce

675/8, 1524/1, 674/4, 675/14, 1524/2, 1524/3, 1525/2, 1525/1, 675/16, 1526/2, 1526/1, 1540/1, 1540/2, 1598/1, 1598/2, 1522/3, 1599/1, 1522/5, 1523, 1604/3, 1604/4, 1605/1, 1605/2, 1606/1, 1606/2, 1607/1, 1607/2, 1608/1, 1608/2, 1609/1, 1609/2, 1610/1, 1610/2, 1611/1, 1611/2, 1612/1, 1612/2, 1613/1, 1613/2, 1614/1, 1614/2, 1616/1, 1616/2, 1617/1, 1617/2, 1618/1, 1618/2, 1619/1, 1619/2, 1620/1, 1620/2, 1621/1, 1621/2, 1622/1, 1622/2, 1623/1, 1623/2, 1625/1, 1625/2, 675/23 (675/22), 675/25, (675/15); 675/27 (675/17), 675/29 (675/18), 1525/4 (1525/3), 1526/4 (1526/3), 1527/6 (1527/3), 1597/1 (1597), 1598/4 (1598/3), 1598/5 (1598/3), 1522/7 (1522/4); 1599/4 (1599/2), 1522/9 (1522/6), 1599/6 (1599/3), 1600/3 (1600/1), 1601/1 (1601), 1603/1 (1603), 1604/6 (1604/5), 1605/4 (1605/3), 1606/4 (1606/3), 1607/4 (1607/3), 1608/4 (1608/3), 1609/4 (1609/3), 1610/4 (1610/3), 1611/4 (1611/3), 1612/4 (1612/3), 1613/4 (1613/3), 1614/4 (1614/3), 1616/4 (1616/3), 1617/4 (1617/3), 1618/4 (1618/3), 1619/4 (1619/3), 1620/4 (1620/3), 1621/4 (1621/3), 1622/4 (1622/3), 1623/4 (1623/3), 1625/4 (1625/3)

 • obręb nr 9 Wielowieś – jednostka ewidencyjna M. Tarnobrzeg

      1786/3, 1786/2, 1786/4, 1987/2, 1785/2, 1785/3, 1969/2, 1969/1, 1970/1, 1970/2, 1971/1, 1971/2, 1972/1, 1972/2, 1973/1, 1973/2, 1974/1, 1974/2, 1975/1, 1975/2, 1976/1, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 1978/1, 1978/2, 1979/1, 1979/2, 1980/1, 1980/2,1981/1, 1981/2, 2252/1, 1982/1, 1982/2, 1983/1, 1983/2, 1984/1, 1984/2, 1985, 1886/1, 1891/1, 1831/1, 1892/1, 1892/2, 1893/1, 1893/2, 1895/1, 1895/2, 1897/1, 1897/2, 1899/1, 1899/2, 1901/1, 1901/2, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1905/2, 1907/1, 1907/2, 1910/1, 1910/2, 1912/1, 1912/2, 1914/1, 1914/2, 1916/1, 1916/2, 1918/1, 1918/2, 1920/1, 1920/2, 1921/1, 1921/2, 1922/1, 1922/2, 1923/1, 1923/2, 1926/1, 1926/2, 1928/1, 1928/2, 1928/4, 1930/1, 1930/2, 1930/4, 1932/1, 1932/2, 245, 2241/2, 1785/5 (1785/4), 1494/2 (1494/1), 2004/1 (2004), 1969/4 (1969/3), 1970/4 (1970/3), 1971/4 (1971/3), 1972/4 (1972/3), 1973/4 (1973/3), 1974/4 (1974/3), 1975/4 (1975/3), 1976/4 (1976/3), 1977/4 (1977/3), 1978/4 (1978/3), 1979/4 (1979/3), 1980/4 (1980/3), 1981/4 (1981/3), 2252/3 (2252/2), 2252/4 (2252/2), 1982/4 (1982/3), 1983/4 (1983/3), 1984/4 (1984/3), 1831/3 (1831/2), 1886/3 (1886/2), 1891/3 (1891/2), 1892/4 (1892/3), 1893/4 (1893/3), 1895/4 (1895/3), 1897/4 (1897/3), 1899/4 (1899/3), 1901/4 (1901/3), 1903/4 (1903/3); 1905/4 (1905/3); 1907/4 (1907/3); 1910/4 (1910/3); 1912/4 (1912/3); 1914/4 (1914/3); 1916/4 (1916/3), 1918/4 (1918/3), 1920/4 (1920/3), 1921/4 (1921/3), 1922/4 (1922/3), 1923/4 (1923/3), 1926/4 (1926/3), 244/1 (244)

 • obręb nr 8 Sobów – jednostka ewidencyjna M. Tarnobrzeg

     149/4, 149/3, 222/1, 222/2, 221/1, 221/2, 225/1, 220/1, 220/2, 224/1, 224/2, 226/2, 229/5, 227/1, 147/1 (147), 149/6 (149/5), 225/3 (225/2), 225/4 (225/2), 149/8 (149/2), 222/4 (222/3), 220/4 (220/3), 219/1 (219), 224/4 (224/3), 229/7 (229/6), 227/9 (227/4), 232/5 (232/1), 232/3 (232/2), 227/7 (227/3)

-Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod realizację inwestycji

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału

 IINieruchomości, lub ich części będące częścią inwestycji, niezbędne do jej funkcjonowania, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania:

 • obręb nr 5 Trześń – jednostka ewidencyjna Gmina Gorzyce

   254

III.    Nieruchomości, lub ich części będące częścią inwestycji, położone poza liniami rozgraniczającymi teren, dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

 • obręb nr 5 Trześń – jednostka ewidencyjna Gmina Gorzyce

675/30 (675/18), 1527/5 (1527/3), 1522/8 (1522/4)

 • obręb nr 9 Wielowieś – jednostka ewidencyjna M. Tarnobrzeg

244/2 (244), 2241/3, 2241/1, 1924/1

-Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki powstałej w wyniku podziału

-W nawiasie wskazano numer działki pierwotnej objętej projektem podziału

 

 

         Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000 – 1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, tel. 15 8224608, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

         W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania :

 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją;
 • w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna (art. 7 ust. 8 ustawy).

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu w dniu 13 lutego 2017 r.

 postanowienia znak: I-IX.7820.3.1.2017

w sprawie usunięcia nieprawidłowości  w projekcie budowlanym.

         Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, tel. 15 8224608    w Urzędzie Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75 oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega  ul. Kościuszki 32, w godzinach pracy tych Urzędów.

          W/w postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×