Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozrozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków-Rzeszów, szlak Dębica-Ropczyce, stacja Ropczyce

OBWIESZCZENIE

23.01.2015r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 14.08.2014r. (28.08.2014r. data wpływu) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 reprezentowane przez pełnomocnika Pana Emila Onderka,

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-X.7840.2.56.2014

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.  Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Dębica-Ropczyce od km 114.390 do km 114.652 i od km 118.895 do km 119.147, stacja Ropczyce od km 122.100 do km 124.900

 

na działkach nr ewid.:

– obr. Nagawczyna: 867/15;

– obr. Lubzina: 303, 486/4, 486/2, 487/3;

– obr. Brzezówka: 270, 487, 488, 489, 490, 491, 589/11, 591/1, 644/1, 645/1, 646/1, 647/1, 656/4, 657/4, 483, 184, 201, 486, 240, 269/1, 241, 657/2, 269/2;

– obr. Ropczyce-Pietrzejowa: 1001, 1854/1, 1864/1, 1891/1, 1112/1, 1115/3, 1116/3, 1117/1, 1125/6, 1126/2, 1129/3, 1130/3, 1136/3, 1137/3, 1894, 558/1, 539/4, 1739/11, 1895, 1899, 1922, 1923;

obr. Ropczyce: 172/6, 2910, 2907/1, 2904/1, 2900/1, 2956/1, 2897/1, 2894/1, 2892/1, 2889/1, 2887/1, 2885/1, 2884/1, 2883/1, 2882/1, 2881/1, 2956/3, 14, 36/8, 171/18,  2956/4, 13/1, 13/6, 13/4, 13/5

obr. Skrzyszów: 1201/1, 1200/1, 1201/2,

obr. Ostrów: 1933/1, 2027/5, 2031/3, 2032/11, 2032/13, 2033/3, 2034/5, 2039/3, 2040/3, 2041/6, 2042/1 

             Ponadto informuję, że zostało wydane postanowienie znak: I-X.7840.2.56.2014 z dnia 30.09.2014r. nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentów złożonych w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. zamierzenia inwestycyjnego, uzupełnione w dniu 12.01.2014r.

            W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się
z dokumentami w powyższej sprawie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.