Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.747.3.6.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działki nr ewid: 978/1, 979/2, 979/6 (Nr KW – ), powiat przemyski, gmina Żurawica, obręb 0009 Żurawica, w celu wykonania badań geologicznych, hydrogeologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu