Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.20.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego od km 17+808 w m. Dąbrowica do km 20+983,37 w m. Sieraków oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze-granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.