Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.:„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego – węzeł rozdzielczo – pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina”

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 18.11.2016 r.

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r., poz. 1731) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

 że na wniosek złożony w dniu 24 października 2016 r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa,ul. Mszczonowska 4, reprezentowaną przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

znak: I-IV.747.1.5.2016

 

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.:

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego – węzeł rozdzielczo – pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina”

Wniosek obejmuje działki o nr ewid. (w nawiasie podano nr księgi wieczystej):

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0025 Strachocina

63 (KS1S/00071195/1), 37 (KS1S/00067741/3), 38 (KS1S/00067769/5), 160 (KS1S/00067741/3), 162 (KS1S/00067769/5), 164 (KS1S/00067769/5), 165 (KS1S/00067939/8), 167 (KS1S/00067939/8), 168 (KS1S/00067230/8), 155 (KS1S/00068371/5), 157 (KS1S/00070383/9), 158 (KS1S/00068371/5), 166 (KS1S/00066405/9), 163 (KS1S/00068333/7), 161 (KS1S/00069259/1), 169 (KS1S/00067741/3), 206 (KS1S00068294/1), 584 (KS1S/00068310/0), 328 (KS1S/00077229/1), 327 (KS1S00068294/1), 326 (KS1S/00068272/1), 324/2 (KS1S/00073632/1), 318 (KS1S/00077229/1), 321 (KS1S/00069484/7), 320 (KS1S/00068121/8), 319 (KS1S/00068364/3), 317 (KS1S/00077229/1), 597 (KS1S/00069363/3), 595 (-), 594 (KS1S/00070383/9), 593 (KS1S/00070384/6), 592 (KS1S/00068831/8), 591 (KS1S/00068830/1), 590 (KS1S/00067787/7), 589 (KS1S/00068371/5), 587 (KS1S/00068844/2), 586 (KS1S/00067782/2), 585 (KS1S/00072408/5), 581 (KS1S/00068802/6), 580 (KS1S/00068453/4,), 578 (KS1S/00068579/3), 577 (KS1S/00068578/6), 576 (KS1S/00068107/4), 575 (KS1S/00068448/6), 574 (KS1S/00068359/5), 572 (KS1S/00068287/9), 473 (KS1S/00077229/1), 171 (KS1S/00076444/7), 643 (KS1S/00077229/1), 664 (KS1S/00068263/5), 663 (KS1S/00006812/7), 640 (KS1S/00068373/9), 639 (KS1S/00077229/1), 641 (KS1S/00069636/8), 771 (KS1S/00077229/1), 789 (KS1S/00068178/2), 790 (KS1S/00068373/9), 791 (KS1S/00077229/1), 939 (KS1S/00068112/2), 796 (KW 68804), 797 (KS1S/00077229/1), 803 (KS1S/00068154/8), 804 (KS1S/00066733/7), 799 (KS1S/00077229/1), 805 (KS1S/00068495/0), 810 (KW 66969), 812 (KS1S/00077229/1), 915 (KS1S/00077229/1), 299 (KW 69388), 1139 (KS1S/00077229/1), 905 (KS1S/00077229/1), 1144 (KS1S/00068732/4), 1154/2 (KS1S/00076922/2), 1209 (KS1S/00077229/1), 1146 (KS1S/00068748/9), 1202 (KW 68998), 1203 (KW 68998), 1204 (KS1S/00074510/7), 1205 (-), 1206 (KW 66726), 1207 (KW 66869), 1208 (KW 69042), 1480 (KS1S/00066340/5), 1462 (KS1S/00077229/1), 1471/1 (KS1S/00080351/9), 1471/2 (KS1S/00077229/1), 1474 (KS1S/00077229/1), 1473/2 (KS1S/00067640/5), 1003 (KS1S/00079203/7), 1562 (KW 69668), 1549 (KW 69668), 1551 (KW 69257), 1553 (KW 69668), 1782 (KW 69230), 1783 (KW 68671), 1786 (KW 68729), 1787 (KW 68722), 1788 (KW 68522), 1789 (KW 68598), 1790 (KW 68086), 1791 (KS1S/00077229/1), 1792 (KW 67313), 1568/1 (KS1S/00074216/6), 1854 (KW 68798).

 

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

– zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego

– przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wskutek innego zdarzenia prawnego, nabywca jest obowiązany do zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

            Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×