Obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i dw nr 985 z dp nr 1298R

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 24 lutego 2016

 

               Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst  Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia

            o wydaniu postanowienia z dnia 30 listopada 2015 r. znak I-III.7821.4.2015 stwierdzającego, że odwołania Pana Eugeniusza Strzałki zam. 39-200 Dębica ul. Robotnicza 1/73 oraz Pana Wiesława Zięby zam. Nagawczyna 222, od decyzji Starosty Dębickiego z dnia 10 września 2015 r. Nr 1/2015 znak AB.6740.10.5.2014 zezwalającej Wójtowi Gminy Dębica na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R” na działkach wyszczególnionych w sentencji decyzji, zlokalizowanych w Nagawczynie gm. Dębica zostały wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do ich złożenia w art. 129 § 2 Kpa.

         Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (III p. pokój nr 360) oraz w Urzędzie Gminy w Dębicy ul. Stefana Batorego 13.

         Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

         Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×