Obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 19.11.2015r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 966)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji  znak: I-X.7820.3.1.2015 z dnia 09.11.2015r.

o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie w km 55+960 – 57+150 (km 57+475 – 58+665 wg RZGW) rzeki Wisłoki” w ramach zadania „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na terenie miasta Dębica na działkach Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., woj. podkarpackie”, dla Marszałka Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Panią Małgorzatę Wajda, na działkach objętych terenem inwestycji:

powiat dębicki,

jedn. ewid. Dębica

obręb 0001 Dębica 

  1. działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
  2. działki w całości wchodzące pod inwestycję:

3/5, 3/8, 25/12,

  1. działki dzielone pod inwestycję:

25/1 (25/6, 25/7),

                  (w nawiasie wskazano działkę po podziale, wytłuszczoną czcionką oznaczono  działkę pod inwestycję)

  1. działki położone w granicy terenu niezbędnego (roboty realizowane na podstawie prawa do dysponowania terenem)

            25/10, 25/14.

         Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 – Wydział Infrastruktury, III piętro, pokój 349a oraz Urzędzie Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, w godzinach pracy urzędów.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

         Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.  

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×