Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 12.12.2016 r.

o  w y d a n i u  d e c y z j i

              Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U z 2016 r., poz. 1731) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 24 października 2016 r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowaną przez pełnomocnika, została wydana

 

DECYZJA NR 1/5/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.

 

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

 

„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego – węzeł rozdzielczo – pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina”

 

obejmująca działki o nr ewid.:

 

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0025 Strachocina

63, 37, 38, 160, 162, 164, 165, 167, 168, 155, 157, 158, 166, 163, 161, 169, 206, 584, 328, 327, 326, 324/2, 318, 321, 320, 319, 317, 597, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 587, 586, 585, 581, 580, 578, 577, 576, 575, 574, 572, 473, 171, 643, 664, 663, 640, 639, 641, 771, 789, 790, 791, 939, 796, 797, 803, 804, 799, 805, 810, 812, 915, 299, 1139, 905, 1144, 1154/2, 1209, 1146, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1480, 1462, 1471/1, 1471/2, 1474, 1473/2, 1003, 1562, 1549, 1551, 1553, 1782, 1783, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1568/1, 1854.

 

            W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury można zapoznać się z treścią ww. decyzji, w godzinach pracy Urzędu.

            Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

           Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×