Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na działce nr ewid. 199/5 i 199/6 obręb Zahutyń, na terenie miasta i gminy Zagórz

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 07.09.2015 r.

o  w y d a n i u  d e c y z j i

 

      Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 22 maja 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, została wydana

 

DECYZJA NR 3/14/15 z dnia 1 września 2015 r.

 

 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

„Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 199/5 i 199/6 obręb Zahutyń, na terenie miasta i gminy Zagórz, w ramach projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

 

    W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji.

    Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×