Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej obręb 0002 Lubatowa, na terenie gminy Iwonicz Zdrój, obręb 0015 Równe, na terenie m. i gm.Dukla, obręb 0008 Wrocanka, na terenie gm. Miejsce Piastowe

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 04.01.2016 r.

o  w y d a n i u  d e c y z j i

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880, z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że na wniosek złożony w dniu 30 października 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, została wydana

DECYZJA NR 3/25/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 575, 431/2, 429, 211, 160, 144, 61/6, 56, 817 obręb 0002 Lubatowa, na terenie gminy Iwonicz Zdrój, 351, 85 obręb 0015 Równe, na terenie miasta i gminy Dukla, 1015/2, 1257 obręb 0008 Wrocanka, na terenie gminy Miejsce Piastowe, polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej realizowanej kanalizacją kablową w relacji 62: PO Lubatowa – WD Iwonicz Zdrój, będącej częścią projektu: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”

          W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji.

         Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Historia zmian: