Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi woj. Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika strona prawa w m. Jamnica

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 20 września 2016 r.

              Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

nr 3/2016 znak: I-IX.7820.1.2.2016 z dnia 13.09.2016 r.

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 27+175 do km 27+532,34 strona lewa, od km 27+533,61 do km 27+787,49 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi   w miejscowości Jamnica”, zlokalizowanej na działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 

  • obręb ewidencyjny nr 2 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów:

1515/2, 1335/1, 1336/3, 1354/14, 1357/1, 1358/1, 1359/1.

 

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 

  • obręb ewidencyjny nr 2 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów:

1302 (podlegająca podziałowi na działki: 1302/1 i 1302/2),

1303 (podlegająca podziałowi na działki: 1303/1 i 1303/2),

1304 (podlegająca podziałowi na działki: 1304/1 i 1304/2),

1516 (podlegająca podziałowi na działki: 1516/1 i 1516/2),

1517 (podlegająca podziałowi na działki: 1517/1 i 1517/2),

1518 (podlegająca podziałowi na działki: 1518/1 i 1518/2),

1519 (podlegająca podziałowi na działki: 1519/1 i 1519/2),

1520 (podlegająca podziałowi na działki: 1520/1 i 1520/2),

1521 (podlegająca podziałowi na działki: 1521/1 i 1521/2).

  • obręb ewidencyjny nr 1 Grębów, jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów:

6213/3 (podlegająca podziałowi na działki: 6213/4 i 6213/5)

* wytłuszczoną czcionką zaznaczono działkę powstałą w wyniku podziału przeznaczoną pod inwestycję

III. DZIAŁKI POŁOŻONE W TERENIE NIEZBĘDNYM

DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,

przeznaczone pod przebudowę sieci uzbrojenia terenu

 

  • obręb ewidencyjny nr 2 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów:

1516/2 (powstała z podziału działki 1516),

1517/2 (powstała z podziału działki 1517),

1518/2 (powstała z podziału działki 1518),

1519/2 (powstała z podziału działki 1519),

1520/2 (powstała z podziału działki 1520).

             Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pokój 210, II piętro, w godzinach pracy urzędu.

             Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×