Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowy Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica Pustynia”

OBWIESZCZENIE

z dnia 16 lipca 2014 r.

            Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

 

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25 20, 31-542 Kraków, w sprawie zmiany decyzji z dnia 8.06.2010 r., znak: I.X-7119-1-3/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica Pustynia” km 502+796,97 – km 537+550 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwziecia w części dotyczącej:

ekranów akustycznych,

osłon przeciwolśnieniowych na dojazdach do obiektów mostowych,

– ogrodzenia autostrady.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.7.2014, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 24 marca 2014 r., w sprawie zmiany ww. decyzji o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie (dla odcinka: Tarnów węzeł „Krzyż” – do granicy z woj. podkarpackim) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie (dla odcinka: węzeł „Dębica Pustynia” – do granicy z woj. małopolskim).

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 6.08.2014 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, od poniedziałku do piątku w godz. 930-1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozparzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (odcinek: Tarnów węzeł „Krzyż” – do granicy z woj. podkarpackim) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (odcinek: węzeł „Dębica Pustynia” – do granicy z woj. małopolskim).

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Historia zmian:

  • 18 lipca 2014, godz. 10:11, użytkownik: Danuta Maziarz