Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi kr. nr 9 Radom – Rzeszów wraz z budową wiaduktu, nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą pow. nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica…”

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 5 września 2016

 

            Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-IX.7820.1.3.2016, Nr 2/2016 z dnia 31.08.2016 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów od km 130+454.0 do km 130+798.0 wraz z budową wiaduktu, nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica, w km 130+556.0, przebudową (adaptacją) dojazdów od km 130+287.0 do km 130+885.0, rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica od km 0+000.0 do km 0+537.0 (km lokalny) oraz przebudową sieci”, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, zlokalizowanej na działkach:

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren)

 • jednostka ewidencyjna: 182004_5 Nowa Dęba, obręb nr 0002 Chmielów:

      4026/1 (istniejący pas drogi krajowej nr 9),

      4026/2 (istniejący pas drogi krajowej nr 9).

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

   (położone w liniach rozgraniczających teren)

 • jednostka ewidencyjna: 182004_5 Nowa Dęba, obręb nr 0002 Chmielów:

2832/1 (2832/3, 2832/4, 2832/5); 2833/1 (2833/2, 2833/3, 2833/4); 2834/1 (2834/2,  2834/3); 2835/1 (2835/2, 2835/3); 2832/2 ( 2832/6, 2832/7); 2831/1 (2831/3, 2831/4); 2831/2 (2831/5, 2831/6); 2830/1 (2830/2, 2830/3); 2827/2 (2827/3, 2827/4); 2828/1 (2828/2, 2828/3); 1683/3 (1683/4, 1683/5); 1684/3 (1684/5, 1684/6); 1682/3 (1682/4, 1682/5);

* w nawiasie wskazano numery działek po podziale

* pogrubioną czcionką oznaczono nr działki wydzielonej pod realizację inwestycji

  w tym stanowiące projektowany pas drogi powiatowej:

 • jednostka ewidencyjna: 182004_5 Nowa Dęba, obręb nr 0002 Chmielów:

2831/2 (2831/5, 2831/6); 2832/1 (2832/3, 2832/4, 2832/5); 2833/1 (2833/2, 2833/3, 2833/4); 2834/1 (2834/2, 2834/3); 2835/1 (2835/2, 2835/3); 2831/1 (2831/3, 2831/4); 2830/1 (2830/2, 2830/3); 2827/2 (2827/3, 2827/4); 2828/1 (2828/2, 2828/3).

* w nawiasie wskazano numery działek po podziale

* pogrubioną czcionką oznaczono nr działki  wydzielonej pod realizację inwestycji

 

III. DZIAŁKI POŁOŻONE W TERENIE NIEZBĘDNYM DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE

   (położone poza liniami rozgraniczającymi teren)

 

 • jednostka ewidencyjna: 182004_5 Nowa Dęba, obręb nr 0002 Chmielów:

1649/1; 1683/5 (1683/3); 1684/6 (1684/3); 1621/2; 1682/5 (1682/3); 2833/4 (2833/1); 2831/4 (2831/1); 2834/3 (2834/1); 2835/3 (2835/1); 2633/4; 2866/1, 2865; 2864/1; 2862/1; 2861; 2633/3; 2832/7 (2832/2); 2830/3 (2830/1); 2828/3 (2828/1).

* w przypadku działek podlegających podziałowi, w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

 

IV. DZIAŁKI STANOWIĄCE TEREN LINII KOLEJOWEJ,

(dla których zachodzą skutki wynikające z art. 20a specustawy)

 

 • jednostka ewidencyjna: 182004_5 Nowa Dęba, obręb nr 0002 Chmielów:

1715/1.

              Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pokój 210, II piętro, w godzinach pracy urzędu.

             Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×