Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica – Jareniówka”

OBWIESZCZENIE

z dnia 8.11.2016 r.

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.).

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji z dnia 8 listopada 2016 r., znak: I-VII.7821.1.2016 w przedmiocie uchylenia decyzji Starosty Jasielskiego z dnia 12 września 2016 r. nr 7.112.2016, znak: AB.6740.7.100.2016 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica – Jareniówka” i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

           Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury – Oddział Architektury i Budownictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, telefon 13 43 72 819 lub pokój 615, telefon 13 43 72 875, w godzinach pracy Urzędu.

         Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (wywieszenia niniejszego obwieszczenia) o wydaniu ww. decyzji Wojewody z dnia 8 listopada 2016 r., decyzję tę uważa się za doręczoną stronom postępowania.

         Na decyzję tę strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Skargę wnosi się, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego (na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Delegatura w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Historia zmian: