Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi woj.Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegającej na budowie chodnika w m. Stale

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 18 sierpnia 2016 r

 

           Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

nr 1/2016 znak: I-IX.7820.1.1.2016 z dnia 12.08.2016 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale”, zlokalizowanej na działkach:

 

I.DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

  • obręb ewidencyjny nr 6 Stale, jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów:

833. 

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

  • obręb ewidencyjny nr 6 Stale, jednostka ewidencyjna 182003_2 Grębów:

834 (podlegająca podziałowi na działki: 834/1, 834/2 i 834/3),

843/1 (podlegająca podziałowi na działki: 843/5 i 843/6),

902 (podlegająca podziałowi na działki: 902/1 i 902/2),

905 (podlegająca podziałowi na działki: 905/1 i 905/2).

* wytłuszczoną czcionką zaznaczono nr działki powstałej w wyniku podziału – przeznaczonej pod inwestycję

          Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pokój 210, II piętro, w godzinach pracy urzędu.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

         Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×