Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi woj.Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegającej na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi woj. Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska)

OBWIESZCZENIE

z dnia 12 września 2016 r.

Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.1.6.2016  z  dnia 08-09-2016 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) w km 61+753,77 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica” na działkach:

I.położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji

(działki w całości wchodzące pod inwestycję)

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

940, 478/6, 478/8

II.Działki dzielone pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Wytłuszczoną czcionką wskazano działki, na których realizowane będą prace)

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

478/5 (478/13, 478/14), 478/7 (478/15, 478/16)

 

III. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Wytłuszczoną czcionką wskazano działki, na których realizowane będą prace)

 

  1. obejmujące przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu:

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

478/5 (478/13, 478/14), 478/7 (478/15, 478/16), 481/7, 481/8

  1. obejmujące przejście przez tereny wód płynących:

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

479

  1. roboty realizowane na podstawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat dębicki

Jednostka ewidencyjna 180301_1 m. Dębica

Obręb 0003 3

481/5

 

              Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Dębicy ul. Ratuszowa 2.

             Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

             Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×