Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 29.12.2017 r.

 

        Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t. z późn. zm.)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji znak: I-IX.7820.1.4.2016 z dnia 29.12.2017 r.

uchylającej w części decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017 r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 – 171+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie”, wydaną na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.   i orzekającej w uchylonym zakresie.        

               Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, VI piętro, pokój nr 604, tel. 15 8224608, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia.

Historia zmian: