Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji budowy drogi ekspresowej S-19 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem .

                                                     

 

   OBWIESZCZENIE

       z dnia 02.01.2017r.

         Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)         

       WOJEWODA PODKARPACKI

                            INFORMUJE                      

        że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział
w Rzeszowie, ul. Legionów 20, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 15.05.2015r. znak: I-X.7820.1.19.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie rezygnacji z przejścia dla zwierząt PZM-1 w km 9+300.

       Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:
I-X.7820.1.10.2016, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 13.09.2016r. w sprawie zmiany w/w  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

      Organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

      Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie.

      Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie
od dnia 02.01.2017r. do dnia 22.01.2017r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 9³º do 14ºº.

      Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

      Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×