Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 15.04.2019 r. znak: I-III.7821.7.2018, umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 12/2018 z dnia 31.08.2018 r., znak: AR.6740.64.31.2018.EP64 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi powiatowej na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Dunikowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką obiektów budowlanych w Rzeszowie, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Wieniawskiego” na odcinku I od km 0+000 do km 0+226,50 jako publiczna droga powiatowa klasy Z oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+566,58 jako publiczna droga powiatowa klasy Z.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 23.04.2019 r.

 

Stosownie do art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji z dnia 15.04.2019 r. znak: I-III.7821.7.2018, umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 12/2018 z dnia 31.08.2018 r., znak: AR.6740.64.31.2018.EP64 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi powiatowej na odcinku od ul. Łukasiewicza
do ul. Dunikowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami
i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką obiektów budowlanych w Rzeszowie, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Wieniawskiego”
na odcinku I od km 0+000 do km 0+226,50 jako publiczna droga powiatowa klasy Z
oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+566,58 jako publiczna droga powiatowa klasy Z,

  1. W liniach rozgraniczających teren na działkach nr: 2082, 2420, 2422/3, 2430/1, 1089/4, 1087, 1081/3, 341/3, 340/4, 339/3, 1205/3 (1205/1*), 1203/1 (1203*), 1202/1 (1202*), 1199/1 (1199*), 1200/1 (1200*), 1201/1 (1201*), 1190/1 (1190*), 1181/1 (1181*), 1180/2 (1180/1*), 1179/1 (1179*), 1178/3 (1178/2*), 1088/1 (1088*), 1084/1 (1084*), 1083/1 (1083*), 972/6 (972/2*), 972/4 (972/1*), 1082/1 (1082*), 341/7 (341/6*), 340/26 (340/7*), 339/25 (339/24*), 336/4 (336/1*), 334/8 (334/5*), 326/1 (326*), 325/1 (325*), 2540/3 (2540/2*), 2539/1 (2539*), 2539/2 (2539*), 2538/1 (2538*), 2531/3 (2531/2*), 2421/1 (2421*), 2422/6 (2422/4*), 2430/3 (2430/2*), 2135/1 (2135*), 2133/1 (2133*), 2131/1 (2131*), 2131/2 (2131*), 2129/1 (2129*), 2124/1 (2124*), 2119/3 (2119/1*), 2118/1 (2118*), 2112/4 (2112/1*), 2111/1 (2111*), 2110/6 (2110/5*), 2109/8 (2109/1*) obręb nr 0209, 209 Zalesie, jednostka ewidencyjna Rzeszów, powiat m. Rzeszów, woj. Podkarpackie
  1. W liniach określających granice terenu niezbędnego dla rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy innych dróg publicznych oraz dla budowy i przebudowy zjazdów – poza liniami rozgraniczającymi teren – na działkach nr: 1180/3 (1180/1*), 1083/2 (1083*), 972/7 (972/2*), 2124/2 (2124*), 2540/4 (2540/2*), 1201/2 (1201*), 1181/2 (1181*), 1082/2 (1082*), 330, 2539/3 (2539*), 2129/2 (2129*), 2118/2 (2118*), 2112/5 (2112/1*), 2111/2 (2111*), 2110/7 (2110/5*), 1190/2 (1190*), 1178/4 (1178/2*), 972/7 (972/2*), 341/8 (341/6*), 340/27 (340/7*), 339/6, 336/5 (336/1*), 2422/7 (2422/4*), 2422/5, 2428, 2429, 2135/2 (2135*), 2120, 2119/2, 2119/4 (2119/1*), 2112/5 (2112/1*), 2111/2 (2111*), 2110/7 (2110/5*), 2109/9 (2109/1*), 1084/2 (1084*), 2539/3 (2539*), 2082, 1206/2, 1206/5, 1205/4 (1205/1*), 1203/2 (1203*), 1202/2 (1202*), 1179/2 (1179*), 1089/7, 1086, 1081/1, 341/5, 339/26 (339/24*), 334/9 (334/5*), 2130, 2128, 2125, 2692/1, 1199/2 (1199*), 1200/2 (1200*), 1089/5, 1089/12, 1089/11, 1089/3, 1088/2 (1088*), 2421/2 (2421*), 2131/3 (2131*), 2112/3, 2113, 1078/2, 333/2, 328/2, 327/2, 326/2 (326*), 325/2 (325*)”
    (*) – w nawiasach podano nr działek ewidencyjnych przed podziałem)

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 313, III piętro oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×