Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 18.03.2019 r. znak I-III.7821.8.2018 uchylającej decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 03.10.2018 r. Nr 3/2018/ZRID znak WA.6740.6.6.2018.ZRID zezwalającą Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów Dół-Lasek (w km 0+000,00-3+100,00)” w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 107702R Broniszów Dół-Lasek”, na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Broniszów, w jednostce ewidencyjnej 181505_2 Wielopole Skrzyńskie, w części dot. tabeli znajdującej się na str. 3 i 4 decyzji i jednocześnie orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w mocy.

O b w i e s z c z e n i e 

 

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

 

o wydaniu decyzji z dnia 18.03.2019 r. znak I-III.7821.8.2018 uchylającej decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 03.10.2018 r. Nr 3/2018/ZRID znak WA.6740.6.6.2018.ZRID zezwalającą Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107702R Broniszów Dół-Lasek (w km 0+000,00-3+100,00)” w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 107702R Broniszów Dół-Lasek”, na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Broniszów, w jednostce ewidencyjnej 181505_2 Wielopole Skrzyńskie, w części dot. tabeli znajdującej się na str. 3 i 4 decyzji i jednocześnie orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w mocy.

     Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Gminy  Wielopole Skrzyńskie.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×