Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S-19 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka).

OBWIESZCZENIE

z dnia 17.03.2017r.

             Stosownie do art. 11 f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.1.10.2016 z dnia 13 marca 2017r.

          zmieniającej decyzję z dnia 15 maja 2015r. znak: I-X.7820.1.19.2014r. (zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.02.2017r. znak: I-X.7820.1.13.2016), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,

          w zakresie przebudowy odcinka drogi DG-2 od km 0+002,5 do km 0+414,0 (km drogi ekspresowej S-19 od km 9+112,0 do km 9+505,9) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rezygnacji z przejścia dla zwierząt PZM-1 w km 9+300,

na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, 

na działkach położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

powiat rzeszowski

Gmina Boguchwała – obszar wiejski

OBRĘB KIELANÓWKA

57/3, 338/1, 337/3, 473/1, 470/12, 470/5, 482/5, 493/1, 494/1, 468/3, 468/5, 470/9, 469/1, 477/1, 476/4, 476/2, 337/4, 476/5, 479/2, 482/9, 493/3, 494/3.

          Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a oraz Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Dr Tkaczowa 134.

          Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 29 marca 2017, godz. 11:45, użytkownik: Danuta Maziarz