Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.13.2019, z dnia 18 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów”