Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa zachodniej obw. Nowego Sącza – połączenie m.Brzezna z dr. kr. nr 28

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

o wydaniu przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 26.06.2017 r. postanowień o zawieszeniu z urzędu:

  1. postępowania wznowionego postanowieniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2017 r. znak DLI.3.6621.10.2017.PK.6 dotyczącego ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. znak WI-VII.7821.5.2015.BR uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Starosty Nowosądeckiego Nr 1/D/2015 z dnia 29 maja 2015 r. znak GB.II.6740.529.I.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą krajową nr 28” – odcinek I od km 0+033,50 do km 3+865,00 (znak sprawy: I-III.7840.1.9.2017);
  2. postępowania wznowionego postanowieniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2017 r. znak DLI.3.6621.11.2017.PK.6 dotyczącego postanowienia Wojewody Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. znak WI-IX.7821.4.5.2016 stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od ww. decyzji Starosty Nowosądeckiego (znak sprawy: I-III.7840.1.10.2017);

               Z treścią ww. postanowień strony mogą zapoznać się: w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506); w Urzędzie Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248 oraz w Urzędzie Gminy Chełmiec, ul. Papieska 22.

                Od postanowień przysługuje stronom zażalenie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

              Postanowienia uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Historia zmian: