Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania w sprawie Rozbudowy  drogi gminnej wraz z budową chodnika i budową kanalizacji deszczowej na terenie gm. Łańcut

OBWIESZCZENIE           

            Stosownie do art. 11f ust.3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2017r, poz.1496/ 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu postanowienia  

znak: I-III.7821.9.2017 z dnia 15 grudnia 2017r.

stwierdzającego, że odwołanie od decyzji Starosty Łańcuckiego z dnia 15 listopada 2017r, znak: AB-II.6740.140.2016, nr 6/17 zezwalającej Wójtowi Gminy Łańcut na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa  drogi gminnej wraz z budową chodnika i budową kanalizacji deszczowej” na terenie działek nr ewid. gr: 1107/3 /1107/1/, 1110/6 /1110/4/, 1112/3 /1112/1/, 1111, 1126/2 położonych w obrębie Głuchów, jednostka Gmina Łańcut /wytłuszczoną czcionką wskazano działki powstałe w wyniku podziału stanowiące projektowany pas drogowy, natomiast w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem/,

wniesione zostało z uchybieniem terminu przewidzianego do jego złożenia w art. 129 § 2 k.p.a.

            Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 505, V piętro oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul.Mickiewicza 2a.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

            Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 20 grudnia 2017, godz. 10:25, użytkownik: Danuta Maziarz