Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego poszerzenie pasa drogowego od skrzyżowania z drogą powiatową w Łukawcu do skrzyżowania z drogą powiatową w Wólce Podleśnej

O b w i e s z c z e n i e

z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

     Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

 

o wydaniu postanowienia z dnia 19.06.2017 r. znak I-III.7821.1.2017 stwierdzającego, że odwołania od decyzji Starosty Rzeszowskiego z dnia 30.03.2017 r. Nr 2/2017 znak AB.6740.15.1.2017 zezwalającej Wójtowi Gminy Trzebownisko na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa publicznej drogi gminnej od km 0+000 do km 1+264 obejmująca poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1382R w Łukawcu do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1376R w Wólce Podleśnej wraz z budową mostu na rzece Wisłok oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, wniesione zostały z uchybieniem terminu przewidzianego do ich złożenia w art. 129 § 2 Kpa.

     Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976.

     Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

     Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 20 września 2017, godz. 08:43, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×