Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap I – budowa, rozbudowa i przebudowa DW 867 na odcinku od km 31+610,60 do km 33+811,00”