Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym dla inwestycji Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa– budowa drogi przeciwpowodziowej (eksploatacyjnej).

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 29 stycznia 2016 r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 966)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 08.01.2016 r. Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajda – Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.3.1.2016

 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn: „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) – budowa drogi przeciwpowodziowej (eksploatacyjnej) w km wału od 11+430 – 11+930”, zlokalizowanej na następujących działkach objętych projektowanym obszarem inwestycji:

Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren:

obręb nr 1 Dzików – jednostka ewidencyjna M. Tarnobrzeg

249/3 (249/1); 250/3 (250/1); 254/1 (254); 255/1 (255); 256/1 (256); 257/3 (257/1); 257/5 (257/2); 258/1 (258); 259/1 (259); 260/1 (260); 261/1 (261); 262/6 (262/3).

-Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod realizację inwestycji

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału

          Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000 – 1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro pok. 210, tel. 15 8224608, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

          W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie.

            Zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania:

1)  nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2)  w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją;

3)  w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774).

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna (art. 7 ust. 8 ustawy).

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu w dniu 29 stycznia 2016 r.

 postanowienia znak: I-IX.7820.3.1.2016

w sprawie usunięcia nieprawidłowości  w projekcie budowlanym.

            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro pok. 210, tel. 15 8224608 oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, w godzinach pracy tych Urzędów.

          W/w postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×