Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie rozbudowy drogi woj. nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w m.Babica

OBWIESZCZENIE

z dnia 06.04.2017r.

        Stosownie do art. 11 f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.1.1.2017 z dnia 29.03.2017r.

o wygaszeniu decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2013r. znak: I-X.7820.1.4.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0+036 – 0+791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

w części dotyczącej budowy chodnika od km 0+036 do km 0+119,50 i od km 0+519,00 do km 0+791

na działce:

 w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

powiat strzyżowski

jedn. ewid. Czudec

Obręb Babica

953/1,

 

jednocześnie                                     

  WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

   o wydaniu decyzji

  znak: I-X.7820.1.1.2017 z dnia 31.03.2017r.

zmieniającej decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2013r. znak: I-X.7820.1.4.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0+036 – 0+791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

w zakresie zmiany lokalizacji chodnika w km od 0+119,50 do km 0+519,00

na działkach:

powiat strzyżowski

jedn. ewid. Czudec

obręb Babica

 

w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

953/1, 326/13, 327/3, 327/5, 328/1, 329/4, 331/1, 332/7, 332/9, 332/15, 332/11, 332/13, 334/6, 334/8, 335/1, 336/3, 338/1, 339/5, 339/7.

 

       Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a oraz w Urzędzie Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6.

             Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

             Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 24 kwietnia 2017, godz. 09:30, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×