Obwieszczenie o zmianie wniosku dot. wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 poprzez budowę ciągów pieszo – jezdnych na terenie gm.Pilzno i Dębica

OBWIESZCZENIE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

 

       Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pismem z dnia 12 grudnia 2017 r., dokonał zmiany wniosku w sprawie znak: I-VI.7820.1.24.2017, dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 poprzez budowę ciągów pieszo – jezdnych od km 539+410 do km 540+985 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w woj. podkarpackim w miejscowości Parkosz” obejmująca rozbudowę drogi krajowej nr 94 od km 539+410 do km 540+985 oraz obejmująca rozbudowę dróg gminnych nr 106633R, 106156R, 106573R, 106574R oraz budowę drogi gminnej w gminie Dębica stanowiącą kontynuację drogi nr 106633R w gminie Pilzno”.

Przedmiotem zmiany jest objęcie liniami terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych działki nr ewid. 856/7 (856/1) w celu dokonania na ww. działce przebudowy sieci gazowej, a także zmiana przebiegu przebudowywanych sieci gazowej, wodociągowej i teletechnicznej, zlokalizowanych w liniach rozgraniczających teren inwestycji i granicach terenu niezbędnego na działkach:

  • Powiat dębicki, Gmina Pilzno, Obręb Parkosz:

853/42 (853/32), 853/41 (853/32), 436/5 (436/3), 436/4 (436/3), 436/7 (436/1), 436/9 (436/2), 419/3 (419/1), 423/4 (423/2), 394/3 (394/1), 391/2 (391), 390/18 (390/1), 390/20 (390/2), 382/7 (382/5), 382/9 (382/2), 382/11 (382/1), 367/9 (367/4), 366/11 (366/3), 319/3, (319/1), 308/10 (308/7), 308/12 (308/6), 289/20 (289/5), 289/22 (289/3), 256/4 (256/2), 864/18 (864/1), 863/13 (863/5), 863/11 (863/6), 863/9 (863/1), 383/7 (383/2), 856/9 (856/5), 854/10 (854/5), 295/9 (295/4), 720/1, 482/5 (482/1), 885/21 (885/1).

  • Powiat dębicki, Gmina Dębica, Obręb Podgrodzie:

413/3 (413/2), 413/4 (413/2), 413/1.

* w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

        Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji w powyższej sprawie zostały skompletowane.

        W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury, Oddział Inwestycji Drogowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, pokój 313, III piętro, w godz. 1000-1400 można zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian: