Obwieszczenie zawiadamiające o terminie otwartej rozprawy administracyjnej w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, odc. od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, dł. 3,62 km”

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 października 2012 r.

          Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, odc. od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, dł. 3,62 km”.

          Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.10.2012, wszczętego na wniosek w/w Inwestora z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację powyższego przedsięwzięcia.

          Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

          Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku.

          W ramach przeprowadzanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie ponownej oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, w dniu  7 listopada 2012 r. o godz. 1000 w Sali Nr 562 Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.

          Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 29.10.2012 r. do dnia 19.11.2012 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35 – 959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 354 od poniedziałku do piątku w godz.10 00 do 1400.

          Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

          Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×