Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla rozbudowy linii kolejowej Dębica – Sędziszów Młp.

OGŁOSZENIE

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

            Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), w związku z art. 9 ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

że na wniosek z dnia 19 grudnia 2012 r. PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, prowadzone jest postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.6.1.2013, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce, stacja Ropczyce, szlak Ropczyce – Sędziszów Młp.; od km 111,500 do km 125,075 linii nr 91”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, zlokalizowanej m.in. na nw. działkach, których właściciele lub współwłaściciele nie żyją:

  1. I.     DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

  • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE:

–       nr 2910, której właścicielem, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, był nieżyjący Stanisław Kosydar

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren)

  • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB ZAWADA:

–       nr 1179 (podlegająca podziałowi na działki nr: 1179/1 i 1179/2), której współwłaścicielką, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, była nieżyjąca Aniela Roś,

–       nr 1163 (podlegająca podziałowi na działki nr: 1163/1 i 1163/2), której współwłaścicielem, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, był nieżyjący Jan Florkiewicz,

* wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji  –  przeznaczone pod inwestycję.

            Zgodnie z art. 9s ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna.

III. DZIAŁKI POŁOŻONE W TERENIE NIEZBĘDNYM
dla planowanych obiektów budowlanych

  • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB PUSTYNIA:

–       nr 605, której właścicielem, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, był nieżyjący Walerian Zięba,

  • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB NAGAWCZYNA:

–       nr 869/4, której właścicielką, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, była nieżyjąca Elżbieta Kipa,

  • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB ZAWADA:

–    nr 1194, której współwłaścicielką, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, była nieżyjąca Janina Szczodrowicz,

–    nr 49/1 i nr 49/6, których współwłaścicielami, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, byli nieżyjący Jan i Helena Trychta,

  • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE – PIETRZEJOWA:

–       nr 1889 i nr 1919, których właścicielem, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, był nieżyjący Stanisław Kosydar,

–       nr 526/1, której właścicielką, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów, była nieżyjąca Władysława Róg.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, decyzja o ustaleniu lokalizacji ww. linii kolejowej zostanie wydana w oparciu o dane dotyczące właścicieli i użytkowników wieczystych zawarte w ewidencji gruntów.

Zgłoszenia można składać w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703 (telefon kontaktowy: 17 867 17 03).

Historia zmian:

  • 10 kwietnia 2013, godz. 08:40, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×