Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak I-III.7821.6.2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. Nr 11/2018 znak AR.6740.54.33.2018.BP54 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego – jako publicznych dróg gminnych z infrastrukturą techniczną w Rzeszowie” oraz decyzji znak I-III.7821.6.2018 z dnia 21 stycznia 2019 r. umarzającej postępowanie odwoławcze dot. odwołań wniesionych przez część mieszkańców budynków przy ul. Baldachówka, Leszczyńskiego i Króla Kazimierza w Rzeszowie od ww. decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. Nr 11/2018 znak AR.6740.54.33.2018.BP54.

O b w i e s z c z e n i e 

z dnia 30.01.2019 r. 

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst  Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia o wydaniu : 

 

  1. decyzji znak I-III.7821.6.2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10.08.2018 r. Nr 11/2018 znak AR.6740.54.33.2018.BP54 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej : „Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego – jako publicznych dróg gminnych z infrastrukturą techniczną w Rzeszowie”, na działkach nr ewid. 1042/15, 1042/10, 1042/9, 1042/8, 1042/7, 1042/6, 1042/13, 1042/12, 1032/20, 1032/6, 1032/7, 1032/8, 1032/9, 1032/10, 1032/11, 1032/12, 1032/13, 1032/14, 1032/15, 1032/16, 1032/17, 1032/18, 1032/21, 1032/5, 1032/4, 1032/3, 1043/22, 1043/12, 1043/15, 1043/17, 1043/13, 1096/1 (1096/11, 1096/12, 1096/13, 1096/14, 1096/15), 1042/4 (1042/22, 1042/23), 1041 (1041/1, 1041/2), 1042/14 (1042/18, 1042/19), 1042/3 (1042/20, 1042/21), 1043/23 1043/24, 1043/25), 1043/20 (1043/26, 1043/27), 1043/16 (1043/28, 1043/29), 1043/14 (1043/30, 1043/31), 1043/10 (1043/32, 1043/33), 1054/12 (1054/17, 1054/18), 1053 (1053/1, 1053/2), 1052/1 (1052/2, 1052/3), 1050/1 (1050/2, 1050/3), 1029 (1029/1, 1029/2), 1043/8 (1043/34, 1043/35), 1044/1 (1044/2, 1044/3), 1046/1 (1046/2, 1046/3) położonych w Rzeszowie, obr. 207 Rzeszów-Śródmieście,

 

  1. decyzji znak I-III.7821.6.2018 z dnia 21 stycznia 2019 r. umarzającej postępowanie odwoławcze dot. odwołań wniesionych przez część mieszkańców budynków przy ul. Baldachówka, Leszczyńskiego i Króla Kazimierza w Rzeszowie od ww. decyzji  Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10.08.2018 r. Nr 11/2018 znak AR.6740.54.33.2018.BP54.

 

     Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15  (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Rzeszów ul. Kopernika 15.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzjach.

Decyzje uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Historia zmian:

  • 31 stycznia 2019, godz. 09:18, użytkownik: Wojciech Pańko
Pokaż wszystkie